Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

1. Sklep internetowy telbut.pl (dalej: Sklep) prowadzony jest przez: Barbarę Jankowską oraz Janusz Jankowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „ELBUT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe spółka cywilna Jankowska Barbara, Jankowski Janusz z siedzibą w Łazy (05-552) przy Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D17 wpisaną do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON 011792366, NIP 532-10-41-815.  

2. Kontakt:  

 

Adres: „ELBUT” P.P.H.U s.c. Jankowska Barbara, Jankowski Janusz

Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D17 05-552 Wólka Kosowska

e-mail: sklep@telbut.pl

tel.: (+48) 888-810-074   

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia za pośrednictwem sieci Internet.

2. Szczegóły na temat oferty Sklepu, zasad dostaw, opinie Klientów o produktach, porady oraz inne informacje dostępne są na stronie www.telbut.pl.

3. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie przez stronę www.telbut.pl.

 

 

III. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie,

2. Towar – produkt przeznaczony do sprzedaży prezentowany na stronie internetowej www.telbut.pl.  

 

IV. CENY TOWARÓW

 

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają stosownie naliczony podatek VAT).

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

4. Sklep jest związany ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Późniejsza zmiana cen Towarów na stronie www.telbut.pl nie wpływa na cenę zamówienia.

5. Aktualne informacje o cenach Towarów i promocjach są dostępne na stronie www.tebut.pl.  

 

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia w Sklepie można składać wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.telbut.pl.

2. W celu skorzystania z usług Sklepu koniczna jest uprzednia rejestracja w serwisie www.telbut.pl. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do procesu realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

3. Zamówień można dokonywać tylko po uprzednim zalogowaniu się w serwisie.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu pracującym.

6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, z wyłączeniem zamówień, które mieszczą się w zakresie tzw. umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość zwrotną na podany przez siebie adres e-mail z informacją o szczegółach zamówienia oraz z prośbą o jego potwierdzenie. Zamówienia nie potwierdzone nie podlegają przyjęciu do realizacji.

8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia;

b. w przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – w chwili autoryzacji transakcji;

c. w przypadku zamówienia płatnego przelewem – w chwili zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

a. błędnego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia (przez błędne wypełnienie formularza należy rozumieć również jego częściowe wypełnienie),

b. braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia prze Klienta zamówienia,

c. nieodebrania wysłanej do Klienta przesyłki.

10. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres sklep@telbut.pl jedynie do momentu zapłaty ceny.

11. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia, przedłużenie czasu realizacji).

12. Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy fakturę VAT.

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Opłaty związane z przesyłką zamówieniowego Towaru ponosi Klient. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieodpłatności dostawy w przypadku zamówień przekraczających określoną wartość. Dokładne informacje o kosztach dostawy opisane są na stronie www.telbut.pl.  

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione Towary w następujący sposób:

a. przelewem elektronicznym - za pośrednictwem serwisu internetowego oraz banku Klienta.;

b. przelewem bankowym – zapłata za Towar realizowana jest przelewem na konto Sklepu o numerze: 80102011270000110202231843 prowadzonym przez PKO BP

c. za pobraniem – zapłata za Towar i przesyłkę odbywa się przy jej odbiorze.  

 

VII. DOSTAWA  

 

1. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przesyłki realizowane są przez Pocztę Polską lub firmę kurierską współpracującą ze Sklepem.

3. Szczegółowe informacje o sposobach, czasie oraz koszcie dostawy przedstawione są na stronie internetowej www.tebut.pl.

 

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z TOWARÓW  

 

Przed rozpoczęciem korzystania z danego Towaru należy szczegółowo zapoznać się z wszelkimi informacjami producenta znajdującymi się na opakowaniu lub na załączonej do Towaru ulotce, w szczególności odnośnie użytkowania Towaru i jego konserwacji.  

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA I REKLAMACJE

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 2014 poz. 827), Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

a. Klient, składający oświadczenie o odstąpieniu, zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania Towaru,

b. Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego cenę przelewem na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech (3) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

2. Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności Towaru z umową. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Jednocześnie z reklamacją należy odesłać Towar, którego reklamacja dotyczy.

4. Przed wysłaniem reklamacji w formie pisemnej zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

5. W reklamacji Klient winien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, tj. czy w razie uwzględnienia reklamacji wnosi o wymianę Towaru czy też o zwrot zapłaconej ceny.

6. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić bezzwłocznie. Do reklamacji należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia Towaru, a w miarę możliwości także informacje na temat doręczyciela.

7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

8. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.

9. W przypadku dostarczenia Towaru niezgodnego z zamówieniem, koszt odesłania pomylonego produktu oraz przesłania Towaru prawidłowego, ponosi Sklep. Zwrot kosztów odesłania Towaru następuje przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu

10. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

11. Reklamacje i wszelką korespondencję wymagającą formy pisemnej, w tym oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz zwroty Towarów należy kierować na adres wskazany w części I. Regulaminu.

12. W każdym przypadku, gdy Klienta odsyła/zwraca Towar zobowiązany jest do załączenia do niego rachunku lub faktury, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w pkt 9. lub gdy Klient składając reklamację żąda wymiany Towaru.

 

X. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest „ELBUT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe spółka cywilna Jankowska Barbara, Jankowski Janusz z siedzibą w Łazach.

2. Przetwarzanie danych podanych przez Klientów odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Klient składając zamówienie podaje swoje dane dobrowolnie.

4. Sklep gwarantuje, iż podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko dla celów niezbędnych dla realizacji zamówienia.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, dokonywania w nich zmian, a także żądania ich usunięcia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania strony www.telbut.pl oraz Towarów udostępnianych przez Sklep należy zgłaszać na adres: sklep@telbut.pl lub pisemnie na adres wskazany w części I. Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

3. Dodatkowe informację uzupełniające Regulamin stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (Dz. 2014 poz. 827).  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel